REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA PRODUKTÓW TOMIX

§ 1 .
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z Konfiguratora produktów TOMIX dostępnego jest na stronie internetowej: www.wt500.pl w zakładce „Konfigurator”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  • TOMIX – rozumie się przez to TOMIX Tomasz Dąbrowski z siedzibą w Opolu 45-061 ul. Katowicka 39.
  • Użytkowniku Konfiguratora – rozumie się przez to osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także przedsiębiorców lub osoby działające w ich imieniu.
  • Konfiguratorze produktów TOMIX – rozumie się przez to system informatyczny służący prezentacji produktów TOMIX , umożliwiający wybór produktów objętych zainteresowaniem Użytkowników Konfiguratora oraz wygenerowanie i przesłanie do TOMIX , drogą elektroniczną, zapytania Użytkownika Konfiguratora o przedstawienie mu szczegółowej oferty sprzedaży produktów TOMIX ,
  • produktach TOMIX – rozumie się przez to towary dystrybuowane i przedstawione w Konfiguratorze.
  • danych osobowych – rozumie się przez to informacje dotyczące Użytkowników Konfiguratora, zawierające: imię i nazwisko, firmę, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w wyniku wprowadzenia tych informacji do „Bazy danych TOMIX „.
  • zbiorze danych – rozumie się przez to zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierający dane osobowe o których mowa w pkt 5, wprowadzonych do ” Bazy danych TOMIX „.
  • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  • naruszeniu ochrony danych osobowych – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.
  • osobie upoważnionej – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez TOMIX do dokonywania czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych w „Bazie danych TOMIX „,
  • systemie informatycznym – rozumie się przez to system informatyczny wykorzystywany przez TOMIX oraz urządzenia wchodzące w jego skład, służące w szczególności do obsługi Konfiguratora produktów TOMIX a także do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w „Bazie Danych TOMIX „.
 3. Wszelkie dane prezentowane w Konfiguratorze produktów TOMIX posiadają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ani też zapewnienia lub opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy z 27 lipca 2000 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), a jedynie zaproszenie do rokowań skierowane do Użytkowników Konfiguratora. Szczegółowe warunki dotyczące produktów TOMIX wraz z ewentualną ofertę cenową zostaną przedstawione w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Użytkownika Konfiguratora.
 4. TOMIX informuje, iż zobowiązuje się do dołożenia należytych starań by informacje i dane przedstawiane w Konfiguratorze produktów TOMIX były prawdziwe oraz w miarę możliwości aktualne i dokładne, przy czym TOMIX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji lub danych dostępnych w Konfiguratorze produktów TOMIX , w szczególności ze względu na ograniczenia wynikające z zastosowanej techniki komputerowej kolory lub kształty przedstawione w Konfiguratorze produktów TOMIX mogą różnić się od rzeczywistych kolorów lub kształtów produktów TOMIX .
 5. TOMIX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Konfiguratorze produktów TOMIX , w tym w szczególności związanych z dodawaniem lub wycofywaniem poszczególnych produktów, ich rodzajów lub zmianą parametrów technicznych produktów i ich wyposażenia. Zmiany w Konfiguratorze TOMIX mogą być wprowadzane w dowolnym czasie i bez dodatkowego uprzedzenia Użytkowników Konfiguratora.

§ 2.
Zasady korzystania z Konfiguratora

 1. Użytkownik Konfiguratora zainteresowany produktami TOMIX , korzystając z Konfiguratora produktów TOMIX , może dokonać wyboru rodzaju i ilości produktów.
 2. Po dokonaniu wyboru i zaakceptowaniu produktów Użytkownik Konfiguratora zostaje poproszony o uzupełnienia formularza rejestracyjnego, służącego udostępnieniu TOMIX danych kontaktowych Użytkownika Konfiguratora. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik Konfiguratora powinien wskazać swoje imię, nazwisko, firmę (dotyczy to Użytkowników Konfiguratora – przedsiębiorców, lub osoby działające w ich imieniu), miejscowości, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej e-mail.
 3. Wprowadzenie danych osobowych do formularza rejestracyjnego jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika Konfiguratora, którego dane te dotyczą. Uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego jest obowiązkowe poza polami „Ulica” i „Kod pocztowy”, „NIP”.
 4. Użytkownik Konfiguratora wprowadzając swoje dane osobowe do przeznaczonego w tym celu formularza rejestracyjnego wyraża jednocześnie zgodę na użycie wprowadzonych danych do kontaktu oraz zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie ma na celu kontakt przez upoważnionych przedstawicieli TOMIX z Użytkownikami Konfiguratora, którzy wprowadzili swoje dane osobowe do „Bazy danych TOMIX ” w celu przedstawienia szczegółowej oferty produktów TOMIX oraz w związku z działaniami promocyjnymi i marketingowymi TOMIX. Użytkownik Konfiguratora wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od TOMIX lub innego podmiotu działającego w imieniu TOMIX , na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Konfiguratora.
 6. Po wprowadzeniu danych osobowych oraz parametrów dotyczących produktów, którymi Użytkownik Konfiguratora jest zainteresowany, naciśnięcie pola oznaczonego wyślij spowoduje automatyczne wygenerowanie i przesłanie do TOMIX zapytania o przedstawienie oferty na produkty TOMIX wybrane przy użyciu Konfiguratora.

§ 3.
Ochrona danych osobowych Użytkowników Konfiguratora

 1. TOMIX będąc administratorem danych osobowych Użytkowników Konfiguratora jest zobowiązany dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych, a w szczególności jest zobowiązany zapewnić, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
 2. TOMIX oraz osoby przez niego upoważnione do przetwarzania tych danych są obowiązani zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Konfiguratora odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinni zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienie nadane przez TOMIX . Osoby te są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 4. TOMIX zobowiązuje się zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych w „Bazie danych TOMIX „, terminem oraz sposobem ich przetwarzania oraz osobą upoważnioną do ich przetwarzania.
 5. Użytkownicy Konfiguratora, których dane są przetwarzane w „Bazie danych TOMIX ” mają prawo dokonywania zmian swoich danych osobowych, a także mają prawo żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych administrowanego przez TOMIX.

§ 4.
Ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej

 1. Konfigurator produktów TOMIX chroniony jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, zamieszczone w Konfiguratorze stanowią własność TOMIX lub osób trzecich, które udzieliły TOMIX zgody na ich wykorzystywanie. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody TOMIX jest niedozwolone.

§ 5.
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. TOMIX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu lub braku dostępu do Konfiguratora produktów TOMIX , jak również wynikające ze skorzystania z Konfiguratora produktów TOMIX , w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji lub danych zawartych w Konfiguratorze produktów TOMIX , a także na skutek braku możliwości lub jakichkolwiek utrudnień w skorzystaniu z Konfiguratora produktów TOMIX .

§ 6.
Wejście w życie Regulaminu i jego zmiany

 1. TOMIX zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do treści niniejszego Regulaminu poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej www.wt500.pl w zakładce Strefa on-line – Program Partnerski.
 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany lub uzupełnienia wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.wt500.pl

 

Zgodnie z Art. 16.1  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że w cenie urządzeń zawarty jest koszt gospodarowania odpadami (obejmujący zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu) KGO w wysokości 0,63,- zł/kg.